Sloopopvolgingsplan

SLOOPOPVOLGINGSPLAN / SLOOPINVENTARIS

 

De opmaak van een sloopinventaris door een deskundige sloopinventaris is verplicht sinds 1 mei 2009. De bedoeling van de opmaak van een sloopinventaris is het selectief slopen en/of ontmantelen te stimuleren zodat bouwafvalstoffen aan de bron gescheiden worden en deze afvalstromen beter kunnen beheerd worden. Op deze manier wordt voorkomen dat de afvalstoffen illegaal worden verwijderd zodat een eerlijkere concurrentie in de bouw- en afvalsector ontstaat. Bovendien zal door de opmaak van de sloopinventaris een betere en meer milieuvriendelijke recyclage verkregen worden en kan er ingespeeld worden op het eventuele hergebruik ter plaatse om recyclagekosten én transportkosten te vermijden.

In augustus 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw opgericht samen met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). Tracimat zal als externe en neutrale organisatie een "sloopattest" afleveren voor bouw- en sloopafval dat selectief is ingezameld en het traceringssysteem correct heeft doorlopen, waardoor de verwerker garanties krijgt over de kwaliteit van het aangevoerde bouw- en sloopafval en dit mag aanvaarden als "laagmilierisicoprofiel (LMRP)" puin. Zoniet dient het aangevoerde bouw- en sloopafval aanvaard worden als "hoogmilieurisicoprofiel (HMRP)" puin wat een veelvoud van de verwerkingskost met zich meebrengt.

Vanaf 26 augustus 2018 gaat het nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht bij de puinbrekers en moeten ze bij acceptatie en verwerking een onderscheid maken tussen puin met een laagmilierisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisicoprofiel (HMRP). ALLE aangeleverde puin waarbij geen conform sloopopvolgingsplan werd opgemaakt, zal als puin met een hoogmilieurisicoprofiel (HMRP) moeten aanvaard worden.

Voortaan moeten bij de afbraak van gebouwen volgende stappen doorlopen worden   : 

15059175201168.png

Wat een sloopopvolgingsplan is, wat de sloopinventaris en de aanbevelingen voor de selectieve sloop precies inhouden, in welke gevallen deze verplicht is, wie hiervoor de opdracht moet geven, welke regelgeving hierbij van toepassing is en wat de kostprijs bedraagt, kan u hieronder terugvinden.

 

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Het sloopopvolgingsplan is een sloopinventaris waarbij aanbevelingen voor de selectieve sloop werden toegevoegd. Deze moet worden opgemaakt conform de procedure voor opmaak van een opvolgingsplan en controleverslag door een neutrale partij die onafhankelijk is van de aannemer. De deskundige wordt geattesteerd als Tracimat-deskundige. Thibaut Consultancy bvba heeft dit attest reeds in het bezit.

 

Wat houdt de sloopinventaris in?

De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de opdrachtgever, een beschrijving van de werf aan de hand van de kadastrale gegevens en een oplijsting van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop- of de ontmantelingwerken.

Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris de benaming van de afvalstof, de bijhorende EURAL-code, de vermoedelijke hoeveelheid, de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt en de verschijningsvorm.

Deze gegevens worden ingevuld op een standaardformulier van de OVAM.

Om dit standaardformulier te kunnen vervolledigen maken we een gedetailleerde inventarisatietabel op basis van een grondige site-inspectie waarbij zowel aandacht wordt besteed aan zowel de gevaarlijke als de niet gevaarlijke afvalstoffen. De inventaris wordt in 3 delen opgesplitst : onderbouw - bovenbouw - buitenverhardingen.

Bij het rapport wordt een zoneringsplan gevoegd zodat de afvalstoffen kunnen gelokaliseerd worden en wordt een fotobijlage gevoegd ter verduidelijking van de site.

In het kader van de identificatie van de gevaarlijke afvalstoffen wordt een asbestinventaris opgemaakt waarin een gedetailleerde beschrijving van de verschillende asbesttoepassingen is opgenomen.

 

Wat houdt de aanbeveling voor de selectieve sloop in?

De aanbeveling voor de selectieve sloop omvat zowel algemene als werfspecifieke aanbevelingen. Het zijn aanbevelingen omtrent verplicht te scheiden fracties, voorwaarden betreffende opslag, transport en verwerking, verwijderingstechniek van de asbesthoudende toepassingen, hergebruik- en recyclagemogelijkheden, mogelijkheden tot hoogwaardig gebruik, selectieve verwijdering van verontreinigde steenachtige materialen, voorafgaand ledigen en reinigen van recipiënten, ....

 

In welke gevallen is de sloopinventaris / sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan moet worden opgemaakt bij het slopen, renoveren of ontmantelen van gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en die een gezamenlijk bouwvolume hebben van meer dan 1000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen OF groter dan 5000 m3 voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen.

Volgens het nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij puinbrekers is een sloopopvolgingsplan verplicht bij ALLE gebouwen.

 

Wie geeft de opdracht voor de opmaak van de sloopinventaris / sloopopvolgingsplan?

De houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop of ontmanteling van een gebouw moet zorgen dat een sloopinventaris / sloopopvolgingsplan aanwezig is vóór het toewijzen van de opdracht aan een sloopbedrijf.

Bij het uitschrijven van een prijsvraag of een aanbesteding voor de sloopwerken moet deze conformverklaard sloopopvolgingsplan geïntegreerd zijn.

 

Welke regelgeving is hierbij van toepassing? 

De verplichting om de sloopinventaris op te maken werd opgenomen in artikel 5.2.2.1., § 4 van het VLAREA (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer) en is van kracht sinds 1 mei 2009. Ondertussen werd dit artikel uit het VLAREA vervangen door artikel 4.3.3 van het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Het nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij puinbrekers is gebaseerd op het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten (MB 2015-05-21).

 

Wat is de kostprijs voor de opmaak van een sloopinventaris / sloopopvolgingsplan?

Wenst u te weten wat een sloopinventaris / sloopopvolgingsplan kost, vul dan het contactfurmulier op deze website in of mail de beschikbare informatie naar info@thibautconsultancy.be. Wij bezorgen u graag een vrijblijvende offerte.

 

Downloads

 

 

WILT U GRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN? KLIK HIER