Asbestinventaris

ASBESTINVENTARIS 

 

De opmaak van een asbestinventaris is van cruciaal belang want asbest werd jarenlang veelvuldig gebruikt in allerhande toepassingen. Dit gaat van persoonlijke beschermingsmiddelen tot dakbedekkingen. De asbestinventaris zorgt dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de aanwezige asbesttoepassingen zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen getroffen worden om zichzelf en de omgeving te beschermen. Reeds tientallen jaren zijn de risico's die het inademen van asbestvezels met zich meebrengt, bekend. Hoe meer asbestvezels ingeademd worden, hoe groter het risico op longkanker, buikvlieskanker, strottenhoofdkanker en asbestose. Vanaf eind jaren '70 werden beschermingsmaatregelen getroffen. Eerst werden de gevaarlijkste toepassingen verboden en werden preventiemaatregelen opgelegd. Deze maatregelen werden steeds strenger, om uit te monden in een vrijwel volledig verbod in 1998 en uiteindelijk in een totaal verbod in 2005 zowel in België als in de hele Europese Unie. De blootstelling aan asbestvezels vandaag vindt vooral plaats bij reinigingswerken, renovatiewerkzaamheden en bij de verwijdering van asbesthoudende materialen. Het opstellen van een asbestinventaris vormt dan ook een cruciaal onderdeel van de bescherming van de werknemers. Hoewel dit een verplichting is, beschikt een belangrijk deel van de ondernemingen en instellingen nog steeds niet over een asbestinventaris. Naast de opmaak van de asbestinventaris, is het in vele gevallen ook verplicht een sloopinventaris op te maken.

Wanneer de asbestinventaris verplicht is, wie wat doet, welke regelgeving van toepassing is en wat de kostprijs hiervan is, kan u hieronder terugvinden.

 

 

 

Wanneer is de asbestinventaris verplicht?

De wettelijke inventaris in het kader van de arbeidsbescherming die zich beperkt tot de bereikbare asbesttoepassingen moet bij alle ondernemingen en instellingen beschikbaar zijn. Dit noemt men ook de niet-destructieve asbestinventaris of de asbestinventaris type A. Op basis van deze inventaris wordt een beheersplan opgesteld, dat de basis vormt voor de volgende stappen die eventueel genomen moeten worden.

Sinds 1996 werd eveneens de verplichting ingevoerd om een asbestinventaris voor sloop- of renovatiewerken uit te voeren. Dit type van inventaris, ook wel destructieve asbestinventaris of asbestinventaris type B genoemd, beperkt zich niet tot de bereikbare asbesttoepassingen maar probeert door destructief onderzoek zoveel mogelijk alle asbesttoepassingen te inventariseren. Op deze manier kunnen de asbesthoudende materialen vóór aanvang van de werken verwijderd worden zodat deze niet met de overige afvalfracties gemengd worden.

 

Wie doet wat?

De werkgever geeft de opdracht om een niet-destructieve asbestinventaris op te stellen. Deze dient jaarlijks geactualiseerd te worden.

De bouwheer die sloop- of renovatiewerken wenst te laten uitvoeren, geeft de opdracht om een destructieve asbestinventaris op te stellen vóór het toewijzen van de opdracht aan een aannemer. 

Thibaut Consultancy bv maakt een niet-destructieve asbestinventaris op basis van een grondige site-inspectie waarbij intacte asbestverdachte materialen niet beschadigd worden door monstername. Al het asbest en alle asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke delen), en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats worden geïnventariseerd. 

In de asbestinventaris worden volgende onderdelen opgenomen :

 1. een algemeen overzicht van de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn; 
 2. een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest; 
 3. per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel: 
  • a) de toepassing waarin asbest is verwerkt; 
  • b) een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal; 
  • c) de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. 
 4. een beheersprogramma met als doel de blootstelling aan asbest van de werknemers zo laag mogelijk te houden
 5. een risicobeoordeling wordt opgemaakt bij alle werkzaamheden waarbij het gevaar van blootstelling aan asbest kan bestaan, ten einde de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de werknemers aan asbest vast te stellen

We maken ook een destructieve asbestinventaris op basis van een grondige site-inspectie waarbij ook aandacht wordt besteed aan verborgen asbesttoepassingen. Alle overige aspecten zijn identiek aan deze van de niet-destructieve asbestinventaris.

 

Regelgeving

De regelgeving betreffende asbest is opgenomen in de Richtlijn 83/477/EEG en het KB 16.03.2006 Asbest

 

Wat is de kostprijs voor de opmaak van een asbestinventaris?

Wenst u te weten wat een asbestinventaris kost, vul dan het contactformulier op deze website in of mail de beschikbare informatie naar info@thibautconsultancy.be. Wij bezorgen u graag een vrijblijvende offerte.

 

Downloads


WILT U GRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN? KLIK HIER